Intervisie: sparren, reflecteren, van elkaar leren

Val jij in je werk steeds in dezelfde persoonlijke valkuil? Heb je behoefte om op beroepsniveau te sparren over zaken waar je tegenaan loopt, zoals ‘lastig’ contact met een cliënt of een collega? Redenen genoeg om deel te nemen aan intervisie met vakgenoten! Wat houdt dit in en wat vinden deelnemende TP’ers ervan?

Wat houdt intervisie in?

Met enige regelmaat kom je bij elkaar om werkvragen voor te leggen. Je ondersteunt en adviseert elkaar over persoonlijke en beroepsmatige issues. Door het stellen van vragen denken de deelnemers mee met de inbrenger van het probleem; deze krijgt zo met behulp van het gezamenlijk analytisch en probleemoplossend vermogen zicht op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.
Met intervisie versterk je je functioneren, bevorder je je professionele ontwikkeling en de kwaliteit van je werk. Als student maak je tijdens je opleiding TP al kennis met intervisie. Maar zie je er dan ook al de waarde van in die het krijgt als je er persoonlijk meer ervaring mee opdoet?
Intervisie is voor iedere professionele TP’er enorm waardevol, vinden TP’ers die eraan deelnemen. Lees hieronder hun bevindingen met intervisie in de praktijk.

Wat vinden leden van intervisie
met TP’ers?

Rohan Matser “Het is zo belangrijk en leerzaam om te sparren met gelijkgestemden”, vindt Rohan Matser. Hij heeft intervisiegroepen opgezet in Breda en Rotterdam en coördineert deze al enkele jaren.
“Bij intervisie kun je namelijk hele mooie spiegels voorgehouden krijgen. Ik geloof dat iedereen behalve sterke punten ook zijn valkuilen heeft die altijd op de loer blijven liggen. Je intervisiegenoten kunnen vaak precies de vinger op de zere plek leggen. Door de feedback die je dan krijgt, kun je actief aan die valkuilen werken en bepaald gedrag nog bewuster inzetten.”

Veilige groep
“Natuurlijk moet de groep wel veilig zijn om persoonlijke kwesties te bespreken”, vervolgt Rohan. “Je zal elkaar met enige regelmaat moeten zien. Nieuwelingen hebben over het algemeen twee tot drie keer nodig om in de groep te ‘landen’ en de anderen voldoende te vertrouwen. Wij hadden lang een groep van 10, 12 mensen die regelmatig kwamen en kozen twee wisselende weekdagen, zodat we steeds voldoende deelnemers hadden.”

Beroepskwaliteit optimaliseren
Marjan Vaesen Marjan Vaesen is zelfstandig coach en communicatiedeskundige en neemt vanaf het begin deel aan de groep in Breda: “Ik wilde acuut meedoen, omdat ik mijn kwaliteit als coach wil blijven optimaliseren. Ik had veel overleg maar dat was multidisciplinair en niet met iemand in eenzelfde denkkader. Soms kom ik bijvoorbeeld niet verder met bepaalde mensen die ik coach. Dat heb ik ingebracht als concrete casus. Door de feedback die ik kreeg, werd ik me bewuster van mijn houding op dit punt en ontdekte dat het draaide om mijn manier van afstemmen. Ik kreeg een nieuw inzicht over mijn aanpak dat ik ook bij andere mensen kan toepassen.
Intervisie is echt belangrijk voor je eigen beroepsmatige ontwikkeling. Als je je functie als TP’er professioneel wilt uitvoeren en duurzaam wilt integreren in het werkveld, zal je moeten weten wat er speelt bij collega’s en bij mensen in die sector of markt. Intervisie helpt je om in contact te blijven met anderen en daarmee zelf te groeien.
Juist daarom is het interessant om in een intervisiegroep met mensen uit uiteenlopende settings te zitten: mensen die in loondienst werken, in een commercieel bedrijf, een school of als therapeut. Je hoort hun ervaringen, invalshoeken en diverse problematieken van binnenuit. Dat beschouw ik als enorm waardevol, je kunt professioneel zoveel van elkaar leren, ook als je al langer in een groep meedraait.”

Leren van casussen
Jenny Schoonbeek Dat beaamt ook Jenny Schoonbeek, die aan intervisie deelneemt in Groningen: “Juist als je met een brede groep bent, leer je veel van elkaar, zowel bij je eigen casussen als die van anderen. Daarom vind ik het ook belangrijk dat er zowel werkenden als studenten meedoen. Uiteraard moet je wel bewust zijn van de verschillende posities en rollen en openstaan voor de verschillende inzichten die dat oplevert. Je krijgt adviezen die soms niet bij je passen of die je op dat moment niet wilt toepassen en andere waarvan je zegt: ja, dat ga ik proberen!
Casussen die ik inbreng hebben vaak te maken met mijn aanpak van cliënten. Ik begeleid jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij hun functioneren op school of thuis. Na enkele casussen werd iets duidelijk wat ik zelf nog niet zag. Namelijk dat ik in de begeleiding een vermoeden over wat er (nog meer) aan de hand kon zijn, niet meteen uitsprak, terwijl het later steeds bleek te kloppen. Mijn les was dus: durf dat wat je vermoedt wel te benoemen. Door dit nieuwe inzicht blijf ik niet “aanmodderen” maar word ik beter als begeleider. We kijken een volgende keer terug op de vorige intervisie, zodat je voor jezelf nog eens bevestigt wat wel werkte en wat misschien niet.
Ook een korte brainstorm in de intervisiegroep kan heel goed werken; in korte tijd komen er hele bruikbare inzichten en adviezen op tafel waar de inbrenger mee verder kan. Voor mij is intervisie een prettige plek waar we met vragen en problemen op gebied van ons beroepsmatig functioneren terecht kunnen.”

“Intervisie doe je voor jezelf maar zeker ook voor elkaar”, voegt Rohan toe, die zich als sales consultant bezighoudt met medewerkersonderzoeken. “Je hebt er vakgenoten voor nodig en bij voorkeur mensen van buiten je organisatie zodat je elkaar zo open mogelijk benadert. De mensen in je intervisiegroep hebben het belang om jou verder te helpen, omdat jij hen ook wilt helpen en versterken in hún ontwikkeling. Ik kan alleen maar aanraden om gebruik te maken van intervisie met TP’ers in je regio!”

Waarom intervisie vanuit de NBTP?

De NBTP bevordert intervisie tussen haar leden, omdat toegepast psychologen vaak individueel en zonder beroepsgenoten werken. Even sparren met een ander op gelijk niveau is er in het dagelijks werk vaak niet bij. Intervisiebijeenkomsten helpen om kennis te delen, deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van het werk te bewaken. Daarom brengt de NBTP je graag in contact met leden van een (mogelijke) intervisiegroep in je regio.

Weet je dat intervisie ook meetelt bij de punten voor deskundigheidsbevordering voor je beroepsregistratie? Nog een reden om niet te wachten met aanmelden. (Meer informatie over het beroepsregister vind je in het Dossier Kwaliteitsregister). Lees ook het artikel over intervisie uit het NBTP Magazine (4/2015):  2015Dec-Intervisie_NBTP-Mag4.pdf 2015Dec-Intervisie_NBTP-Mag4.pdf

Aanmelding

Wil je als toegepast psycholoog of TP-student deelnemen aan intervisie? Neem voor informatie en aanmelding contact op met intervisie@nbtp.nl.
Ook als er in jouw regio nog geen intervisiegroep is, is het zinvol om je aan te melden! Als er meer mensen op zoek zijn naar intervisiegenoten, kun je samen een nieuwe groep starten.