Toegepaste psychologie

Wat is toegepaste psychologie?

Toegepaste psychologie (TP) is in Nederland een relatief nieuw begrip in het werkveld, terwijl in het buitenland het begrip ‘Applied Psychology’ al veel langer bekend is.
Toegepaste psychologie gaat uit van: het gebruik van psychologische principes en theorieën om (gedrags)problemen in verschillende gebieden op te lossen.
Lees verder over ‘Wat is toegepaste psychologie

Wat is het verschil tussen een hbo- en universitair opgeleide psycholoog?

In Nederland waren we lang gewend geweest aan enkel universitair opgeleide psychologen. Sinds 2000 is er een hbo-variant van de opleiding psychologie, de toegepaste psychologie.
Hbo-studenten toegepaste psychologie worden meer praktisch opgeleid dan studenten die universitaire psychologie volgen. Bij de opleiding Toegepaste Psychologie wordt meer aandacht gegeven aan vaardigheden die in de praktijk nodig zijn, zoals: adviseren, voorlichten, trainen, coachen en praktijkgericht onderzoeken.
Hierin onderscheidt een student Toegepaste Psychologie zich van een universitair geschoolde student (WO’er = wetenschappelijk onderwijs). Een WO-student wordt opgeleid vanuit een theoretisch kader met als belangrijk doel wetenschappelijk onderzoek te gaan doen.

Welke opleidingen en studierichtingen in TP zijn er?

Voorbeelden van specialisaties bij de hbo-opleidingen Toegepaste psychologie zijn: arbeid en organisatie, gezondheid/zorg en welzijn, jeugd & ontwikkeling, maatschappelijke participatie & veiligheid en intermenselijke relaties. Voorbeelden van specialisaties bij WO-studies psychologie zijn: sociale psychologie, klinische psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, neuropsychologie, persoonlijkheidsleer, ontwikkelingspsychologie en culturele psychologie.
Voor afgestudeerde psychologen zijn er aanvullende scholingen en trainingen.
Lees verder over de Opleidingen en studierichtingen TP

Hoe zit het met hbo- en WO-psychologen op de werkvloer?

In de praktijk blijkt erg veel sprake te zijn van toegepaste psychologie. Wanneer een psycholoog (hbo of WO) in een werkomgeving bezig is met het oplossen van praktijkproblemen of het optimaliseren van processen met behulp van psychologische kennis, is er sprake van toegepaste psychologie.
Het onderscheid dat op opleidingsniveau gemaakt wordt, vervaagt dus tot op zekere hoogte in het werkveld.
Lees verder over Hbo- en WO-psychologen op de werkvloer

Sectoren werkveld TP

In welke sectoren werken toegepast psychologen?

Toegepast psychologen zijn werkzaam in tal van gebieden die samenhangen met de specialisaties van de aangeboden studies (WO en hbo). We  geven voorbeelden van taken en functies die een toegepast psycholoog kan vervullen per werkveld (zoals A&O, Zorg & Welzijn, Jeugd en Consument & Veiligheid). Kijk daarvoor bij ‘In welke sectoren zijn toegepast psychologen werkzaam?

Waar in de sector Zorg & welzijn werken toegepast psychologen?

In de sector Zorg & Welzijn werken toegepast psychologen bijvoorbeeld als: gezondheidsvoorlichter, hulpverlener verslavingszorg of psychologisch medewerker voor afname van diagnostisch onderzoek (psychodiagnostisch werkende).
Meer lezen over het werk in deze sector en ervaringsverhalen van TP’ers? Kijk bij de sector Gezondheid/zorg & Welzijn.

Waar in de sector Ontwikkeling & jeugd werken toegepast psychologen?

Het ontwikkelingsaspect van het werkveld Ontwikkeling, jeugd & onderwijs betekent dat de toegepast psycholoog met kinderen, maar ook met ouderen kan gaan werken. Enkele voorbeelden van functies zijn: jeugdhulpverlener, maatschappelijk begeleider, schoolpsycholoog, opleidingsadviseur, coördinator leerlingenzorg, studentbegeleider en ouderenconsulent.
Meer lezen over het werk in deze sector en ervaringsverhalen van TP’ers? Kijk verder bij de sector Ontwikkeling jeugd & onderwijs.

Waar in de sector Arbeid & Organisatie werken toegepast psychologen?

In de sector Arbeid & Organisatie werken toegepast psychologen bijvoorbeeld als: loopbaanadviseur, reïntegratie-/jobcoach, communicatietrainer of medewerker P&O/HR.
Meer lezen over het werk in deze sector en ervaringsverhalen van TP’ers? Kijk bij de sector Arbeid & Organisatie.

Waar in de sector Consument & Veiligheid werken toegepast psychologen?

In de sector Maatschappij, Consument & Veiligheid werken toegepast psychologen bijvoorbeeld als: marktonderzoeker, consumentenvoorlichter en adviseur bij de ontwikkeling van producten of ruimtelijke ontwerpen.
Meer lezen over het werk in deze en andere sectoren en ervaringsverhalen van TP’ers? Kijk bij de sector Consument & Veiligheid.

Werk/inzet en kwaliteit TP

Waar zijn vacatures voor toegepast psychologen te vinden?

Vacatures voor toegepast psychologen zijn (uiteraard) op internet te vinden, maar vragen wel wat zoekvermogen van de werkzoekende. Bij functies die prima aansluiten bij het vakgebied wordt namelijk nog niet altijd toegepaste psychologie gevraagd.
Daarom ook worden op de website Toegepastpsycholoog.nl vacatures verzameld. Kijk op Vacatures.

Hoe wordt de kwaliteit van toegepast psychologen geborgd?

Om de kwaliteit van het werk van toegepast psychologen te waarborgen, is er een kwaliteitsregister opgezet. Wanneer een toegepast psycholoog zich laat registreren in het officiële kwaliteitsregister, laat deze aan de buitenwereld zien dat hij/zij aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep voldoet en dat hij het vak uitoefent volgens de voorgeschreven kwaliteitseisen.
De geregistreerde toegepast psycholoog houdt in een portfolio zijn activiteiten bij op het gebied van relevant werk, bijscholing, deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van de beroepsgroep. Bij herregistratie na vijf jaar moet een bepaald aantal punten op elk gebied zijn behaald om de registratie te behouden.

Het kwaliteitsregister wordt beheerd door de instantie Kabiz: ‘Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg’. Om de invoering in 2014 mogelijk te maken, heeft de beroepsvereniging NBTP intensief overleg gehad met Kabiz.

Voor het raadplegen van het register voor toegepast psychologen gaat u naar de website www.kabiz.nl.

Wat doet de NBTP op gebied van ondernemerschap?

Vanuit de beroepsvereniging stimuleren we ondernemerschap samen met onze leden. Dit doen we door ondernemende TP’ers met elkaar in contact te brengen, voorbeelden inzichtelijk te maken en handige documenten of links online te zetten.
Hebt u suggesties of vragen op dit vlak, neem dan contact op met Johannes Postema, bestuurslid regio’s en ondernemen: mail Johannes Postema.

Of kijk gerust in het Dossier Ondernemerschap.

Beroepsvereniging NBTP

Voor wie is de NBTP?

De NBTP is een jonge beroepsvereniging voor:
hbo- en WO-psychologen die hun deskundigheid in hun werkveld toepassen en uitdragen.
studenten psychologie, van bachelor- en masterstudies, ongeacht leeftijd en sector.

De Nederlandse beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie wil een dynamisch platform zijn waar gelijkgestemde professionals elkaar vinden en van elkaar kunnen leren.
Via ontmoeting en overleg werken we met elkaar aan ontwikkeling, professionalisering en profilering van onze beroepsgroep.
Vanuit deze doelstelling geven we graag voorlichting en advies over (de positie van) onze beroepsgroep en ons werk aan studenten, werkgevers en andere partijen in het werkveld. Dit doen wij allen op vrijwillige basis.

Wilt u meer weten over de NBTP, kijkt u dan gerust verder op deze website en volg ons op twitter @deNBTP of facebook.

Op welk vlak werkt de NBTP samen met andere partijen?

De beroepsvereniging NBTP onderhoudt contacten en zoekt verbinding met andere (beroeps)organisaties op het gebied van de psychologie. Daar waar partijen dezelfde belangen hebben en vergelijkbare doelen nastreven, schuiven we graag aan in het belang van onze leden. Zo werken we bijvoorbeeld in het kader van belangenbehartiging samen met de Vereniging voor Psychodiagnostisch werkenden (VVP).

Bij de organisatie van een evenement als het NBTP Congres zoeken we partners die kunnen bijdragen aan een dergelijk evenement of dit mede mogelijk kunnen maken. Ga voor meer informatie naar de Congrespagina.