Over NBTP

 • vrouw met laptop

De Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie is een dynamisch platform waar gelijkgestemde professionals elkaar vinden en van elkaar kunnen leren. Via contact, ontmoeting en overleg wordt er gewerkt aan verbetering, professionalisering en profilering. De NBTP richt zich op:

o Hbo- en wo-psychologen;

o Studenten Psychologie van bachelor tot masterstudies in de verschillende sectoren.

Bestuur NBTP

Sharon Bezembinder

Sharon Bezembinder

Algemeen bestuurslid
Conny van der Heul

Conny van der Heul

Algemeen bestuurslid
Miski Mohamed

Miski Mohamed

Algemeen bestuurslid
Diny Bet

Diny Bet

Algemeen bestuurslid
Sharon van der Hoeven

Sharon van der Hoeven

Algemeen bestuurslid
Maaike Wientjes

Maaike Wientjes

Penningmeester
Vera Motzheim

Vera Motzheim

Algemeen bestuurslid
Mieke van Herk

Mieke van Herk

Voorzitter

Missie

De NBTP vertegenwoordigt en bekrachtigt de Toegepast Psycholoog. De TP’er zorgt voor verbinding en optimalisatie van (mentale)gezondheid, zorg en organisatie. De NBTP komt op voor de belangen van deze beroepsgroep en zorgt ervoor dat de TP’er een steeds groter aandeel inneemt op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt zowel binnen profit als non-profit organisaties. Op deze manier wordt mens, zorg en organisatie dichter bij elkaar gebracht, zodat menselijke processen en (mentale)gezondheid wordt geoptimaliseerd. Op deze wijze kan er efficiëntie tussen zowel mens tot mens als tussen mens en werkomgeving bereikt worden. Hierdoor ontstaat er een duurzame kwaliteit van werken, waarbij zowel de (non-)profitorganisatie als individu belang bij heeft.

Visie

De NBTP ziet in de toekomst de TP’er een waardig en steeds groter aandeel innemen op de arbeidsmarkt. De NBTP is het verbindingspunt voor alle aankomende en afgestudeerde TP’ers en biedt samen duidelijkheid en hulp richting (werk)omgeving. De NBTP heeft een visie op de volgende punten:

 • Samenwerkingen aangaan voor verbeteringen van zorg en organisatie;
 • Een platform bieden, waarin TP’ers krachten kunnen bundelen en ontwikkelen;
 • Stakeholders kansen bieden om gezamenlijk te leren, ondersteunen en te versterken;
 • Het voortouw nemen in debatten over de toekomst en plannen van de TP’er;
 • Een actieve bijdrage leveren voor de beleidsvoering binnen psychologische zorg;
 • Staan voor professionalisering van de gehele beroepsgroep;
 • Opkomen voor de belangen van de TP’ers;
 • Client, organisatie en andere betrokkenen verzekeren van kwaliteit;
 • Een spreekbuis zijn voor alle toekomstige en afgestudeerde TP’ers;
 • Opiniërend, spraakmakend en aansprekend zijn.

Lidmaatschap

De NBTP is een beroepsvereniging voor Nederlandse Toegepaste Psychologen. Klik hier voor meer informatie over lidmaatschap.

Uitvoering van plannen naar praktijk

Vanuit de beroepsvereniging wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van het beroepenveld en de kwaliteit van de Toegepast Psycholoog. Hierbij worden werkzaamheden van de NBTP onderverdeeld in de volgende drie richtingen:

1. Het professionele gebied: Op dit gebied wordt focus gelegd op de kwaliteit van de Toegepast Psycholoog zelf.

2. Het gebied van beleidvorming, wet- en regelgeving: Hierbij richt de NBTP zich op kwalitatieve samenwerking tussen overheidsinstelling, beleidsmakers en andere beroepsgroepen, waarbij de NBTP zich als adviesorgaan kan begeven bij de tot stand komen van beleidstukken omtrent de psychische hulp. Ook komt de NBTP actief op voor de belangen van cliënt, opdrachtgever en de TP’er.

3. Het gebied van dienstverlening: zowel de inhoud als het proces van dienstverlening. Er kan gedacht worden aan de cliënt en dienstverlener. In de organisatie van de NBTP wordt de missie, visie en uitvoering bereikt door:

 • Kennis te delen (Uitwisseling van expertise en ervaringen, via live en digitale bijeenkomsten);
 • Belangenbehartiging (Inzet voor onze beroepsgroep voor steeds een steeds groter werkveld);
 • Landelijk en regionale voorlichtingen (Profilering van het beroep bij instanties, werkgevers en relaties);
 • Advies aan instanties (Adviseren aan instellingen, brancheorganisaties en werkgevers);
 • Ondernemerschap (Het stimuleren / aanbieden van mogelijkheden tot organisatie bij de NBTP);
 • Ledenvoordeel (Aantrekkelijke aanbiedingen voor NBTP-leden: tijdschriften, verzekeringen diensten);
 • Samenwerkingen met andere beroepsgroepen (NBTP werkt actief samen met relevante (beroeps)-verenigingen);
 • Contact studenten (Door samenwerkingen met studenten blijft de NBTP actueel en vernieuwend);
 • Kwaliteit optimalisatie (Kwaliteit is de kern van de NBTP. Dit wordt gerealiseerd door jaarverslagen en visiedocumenten);
 • Het up-to-date houden van het kwaliteitsregister (beroepsregister voor de TP’er).

Ontstaan NBTP

Toen de eerste pioniers met de opleiding Toegepaste Psychologie begonnen, was er nog weinig bekend over de toegevoegde waarde van TP in de beroepspraktijk. Er ontstond behoefte aan landelijke samenwerking tussen hbo- en wo-psychologen binnen een beroepsvereniging. Daarom is de NBTP in 2011 opgericht. Vanaf de start is het aantal leden snel gegroeid tot enkele honderden. Leden zetten zich in voor meer bekendheid van het beroep, verder ontwikkelen van de kwaliteit van de hele beroepsgroep en uiteraard het ontmoeten van elkaar

In 2019 heeft de NBTP zich ontwikkeld tot een beroepsvereniging met een duidelijk profiel, en zijn structurele samenwerkingen met zusterorganisaties gevormd. De vereniging heeft vier speerpunten.

Erkenning

TP’ers hebben unieke kennis en kwaliteiten in huis. De NBTP wil dat dit erkend wordt door anderen, zoals het bedrijfsleven, zorginstellingen en overheidsinstanties. De NBTP komt op voor de belangen van TP’ers.

Samen staan we sterk

Als vereniging sta je sterker dan alleen. De NBTP vertegenwoordigt TP’ers en lobbyt namens alle TP’ers bij diverse partijken voor betere positionering en meer erkenning.

Professionalisering

De NBTP heeft als doel de beroepsgroep te professionaliseren en kwaliteit van TP-ers te bewaken door bijscholing en een kwaliteitsregister.

Verbinden

De NBTP verbindt TP’ers uit het hele land door middel van activiteiten, ontmoetingen en ondersteuning. Zo is er een jaarlijks congres en organiseren we lezingen in de regio’s

De organisatie van de NBTP

De organisatie van de NBTP staat uitgebreid beschreven in het Huishoudelijk Reglement (link). Hier volgt een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen.

De leden zijn via de ledenraad het hoogste orgaan binnen de beroepsvereniging. Het bestuur werkt in opdracht van de ledenraad, en heeft de dagelijkse leiding. Bij alle activiteiten is het bestuur afhankelijk van de inzet van leden. Het draait bij de NBTP om het principe: “door leden en voor leden”. Binnen het bestuur speelt de voorzitter een hoofdrol bij de externe contacten en het aansturen van de vereniging. Naast de voorzitter vervullen ook de penningmeester en de secretaris specifieke taken binnen het bestuur.

Er kunnen commissies en werkgroepen ingesteld worden door het bestuur en/of de ledenraad. Vaste commissies zijn de financiële adviescommissie (FAC) – voor het adviseren van de penningmeester en de jaarlijkse controle van de boekhouding – en de procedure adviescommisie (PAC), die gevraagd en ongevraagd wijze raad aan het bestuur kan geven.

Ledenraad, bestuur, FAC en PAC vormen de organisatorische basis van de NBTP, zeg maar de voorwaarden waaronder de vereniging kan functioneren. Het draait natuurlijk vooral om de inhoud, de activiteiten van de vereniging.

Het bestuur organiseert vooral de lobby- en landelijke activiteiten, zoals het jaarlijkse NBTP-congres en lezingen, en de interne en externe communicatie. De NBTP is ook regionaal actief via regiocommissies, die bijvoorbeeld workshops of intervisiegroepen organiseren. Daarnaast is het mogelijk dat leden met specifieke interesse samen actief zijn binnen een sectie. Denk bij secties aan bijvoorbeeld TP-ers die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer, als coach of als trainer.

De verschillende groepen binnen het NBTP ontwikkelen in overleg met het bestuur jaarplannen, die door het bestuur vertaald worden in een begroting. Elk jaar legt het bestuur de plannen en de begroting voor aan de leden, binnen de ledenraad. Uiteindelijk bepaalt de ledenraad welke plannen wel, en welke niet, uitgevoerd worden.

De toegepast psycholoog

Bij de NBTP tref je zowel professionals die op hbo-niveau zijn opgeleid in de Toegepaste Psychologie als universitair opgeleide psychologen die vooral toegepast werken. De hbo-opgeleide toegepast psycholoog heeft als kerncompetenties: onderzoeken, beoordelen en beïnvloeden van gedrag van mensen. Bij de hbo-opgeleide toegepast psycholoog is meer aandacht besteed aan de vaardigheden die in de praktijk nodig zijn. Toegepast psychologen zijn inzetbaar in uiteenlopende beroepen en functies binnen verschillende sectoren.

Beroepsprofiel van de toegepast psycholoog

In 2013 heeft het NBTP een beroepsprofiel opgesteld voor het beroep Toegepaste Psychologie (link). Kenmerkend voor het beroep is dat de toegepast psycholoog bij het werk uitgaat van psychologische principes en theorieën om problemen op verschillende gebieden op te lossen. Voorbeelden van deze gebieden zijn gezondheid, organisaties en arbeidsomgevingen, onderwijs, productontwikkeling en sport.