Skip to content

Kwaliteitscirkels

De NBTP staat voor

 • Professionalisering : De NBTP heeft als doel de beroepsgroep te professionaliseren en kwaliteit van TP’ers te bewaken door bijscholing en een kwaliteitsregister.
 • Profilering: Als vereniging sta je sterker dan alleen. De NBTP vertegenwoordigt TP’ers en lobbyt namens alle TP’ers bij diverse partijen voor betere positionering en meer erkenning.
 • Praktijk: De NBTP verbindt TP’ers uit het hele land door middel van activiteiten, ontmoetingen en ondersteuning en werkt aan een goede arbeidsmarktpositie voor de TP’ers.

De beroepsvereniging probeert de professionalisering, profilering en de praktijk te waarborgen door onder andere de oprichting van lokale ‘kwaliteitscirkels’ door en voor de leden te stimuleren en te faciliteren.

NBTP: regionale Kwaliteitscirkels

In de kwaliteitscirkel kan je:

 • Reflecteren op je eigen handelen door middel van intervisie
 • De nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de markt volgen door middel van bijvoorbeeld webinars en masterclasses
 • Verbinden met vakgenoten
 • Werken aan je permanente educatie (noodzakelijk voor registratie/bekostiging)

Doel van de NBTP Kwaliteitscirkels

Het doel is in een open sfeer gezamenlijk te werken aan ieders professionaliteit. De kwaliteitscirkel bestaat uit een groep deelnemers waarvan een actieve bijdrage en  aanwezigheid wordt verwacht. Het principe van halen en brengen is leidend: het zorgt ervoor dat leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid elkaars vakbekwaamheid en hierdoor de kwaliteit van de dienstverlening vergroten. De agenda van de kwaliteitscirkel wordt jaarlijks door de deelnemers zelf bepaald. In een kwaliteitscirkel ontmoeten leden elkaar om te praten over vakontwikkelingen, inhoudelijke verdieping en de eigen ervaringen als TP-er. Er is dus ruimte voor zowel inhoudelijke verdieping, een netwerkfunctie, als ook supervisie en intervisie. Op deze wijze spelen kwaliteitscirkels een belangrijke rol in de continue deskundigheidsbevordering van onze leden.

Inhoud en werkwijze van de regionale Kwaliteitscirkel

De bijeenkomsten zijn gericht op wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring. Voorbeelden kunnen zijn: praten over vakinhoudelijke ontwikkelingen, specialisaties en stromingen, attitude van de TP-er, methodisch handelen, visieontwikkeling, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De vorm van uitwisseling is vrij. Deze kan variëren van workshops voor en door deelnemers, casuïstiek en intervisie tot tips over opleidingen en symposia, boekbesprekingen, het creëren van een databank, of methodiekontwikkeling. Men kan ook in subgroepen bij elkaar komen (bijvoorbeeld voor intervisie) of voor bepaalde thema’s dwarsverbanden aangaan met andere kwaliteitscirkels vanuit andere regio’s.

Deelnemen en voorwaarden van de Kwaliteitscirkel

 • De kwaliteitscirkel is een lokale activiteit
 • Leden kunnen een eigen cirkel, die openstaat voor deelnemers uit de nabije omgeving, oprichten
 • De deelnemers zijn lid van de NBTP (student of regulier). Ze zijn studerend en/of actief in het werkveld
 • Normaliter bestaat een cirkel uit minimaal 6 deelnemers
 • De groep stelt een programma van activiteiten in een jaarplanning op
 • Elke deelnemer kan een actieve bijdrage aan de kwaliteitscirkel leveren, in welke vorm dan ook.
 • Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan info@nbtp.nl ter attentie van de cirkelcoördinator van jouw regio
 • Proefdraaien is eenmaal mogelijk. Hierna geeft zowel de kandidaat als de groep aan of zij toetreding zien zitten. Er is gekozen voor een eenmalig proefdraaien om de vertrouwelijks sfeer binnen de cirkel te bewaken en te borgen.
 • Als een kwaliteitscirkel vol is, kan deze gesplitst worden of wordt een nieuwe groep gestart. De geïnteresseerde deelnemer wordt door de cirkelcoördinator op een wachtlijst geplaatst

De organisatie van een regionale kwaliteitscirkel

De deelnemers stellen zelf het programma van de cirkel samen. Ieder lid mag een actieve bijdrage leveren. Elke regio en groep heeft een cirkelcoördinator die in contact is met de  deelnemende leden, de leden op de wachtlijst en de cirkelvoorzitter.

Taken van de cirkelcoördinator

wandeling kwaliteitscirkel

(N.B. de taken mogen binnen de groep worden verdeeld.)

Bij aanvang lidmaatschap NBTP zullen leden vanaf heden door de ledenadministratie direct in contact worden gebracht met de coördinator van de kwaliteitscirkel.

 • Neemt contact op met het nieuwe lid. Stelt de geïnteresseerde deelnemer in staat eenmaal proef te draaien. Laat de deelnemer met wederzijds goedvinden tot de cirkel toetreden of plaats de deelnemer op een wachtlijst.
 • Verstrekt algemene informatie betreffende de kwaliteitscirkel aan (nieuwe) leden.
 • Geeft Informatie vanuit de NBTP door aan leden (denk aan: aanbiedingen, nieuwe accreditaties, webinars, congres).
 • Bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de bijeenkomsten.
 • Neemt 3 maal per jaar deel aan het landelijke overleg. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld en knelpunten kunnen worden besproken. Werkwijzen worden uitgewisseld, zodat er tot op bepaalde hoogte uniformiteit van handelen is. De coördinator zorgt bij afwezigheid zelf voor vervanging.
 • Beheer Kwaliteitscirkel-werkmap: gegevens leden, notulen, begroting, inhoudelijke bijdrage van de leden, jaarplanning, jaarverslag, afvinken aanwezigheid intervisie.

Financiën

Iedere kwaliteitscirkel is zelf verantwoordelijk voor zijn financiën. Deelnemers kiezen gezamenlijk voor een locatie waarbij bereikbaarheid, faciliteiten en verhouding prijs/kwaliteit een rol spelen.

Bijdrage van de NBTP: de NBTP faciliteert de cirkels jaarlijks met een vast bedrag van maximaal € 250,- per groep. De cirkel stelt vóór 1 november een begroting voor het jaar erop vast en overlegt deze aan de penningmeester voor akkoord. De cirkelvoorzitter blijft in overleg met de penningmeester over het toekomstige budget.

De voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor uitbetaling van het bedrag zijn:

 • Ontvangst van het jaarverslag van het voorafgaande jaar
 • Een groepsgrootte van minimaal 6 deelnemers
 • De declaratie dient voor het eind van het lopende kalenderjaar ingediend te worden.
 • In de groep zal een bijdrage van de leden gevraagd worden wanneer de kosten de vaste bijdrage van € 250,- overschrijden

Verantwoording

De kwaliteitscirkel maakt jaarlijks een verslag waarin inzicht wordt gegeven in de doelstelling, de uitgevoerde activiteiten, het aantal leden en het aantal bijeenkomsten in het afgelopen jaar. Dit verslag wordt gepubliceerd op de NBTP-website.

De NBTP biedt daarnaast ondersteuning op het gebied van PR, communicatie en secretariële taken. Op deze manier kan het bestuur de oprichting van nieuwe kwaliteitscirkels bevorderen. Het secretariaat en de cirkelvoorzitter kunnen de communicatie met nieuwe groepen of nieuwe belangstellenden coördineren. Verder levert de NBTP diverse formats en formulieren aan, zodat een bepaalde mate van uniformiteit in het land kan worden bewerkstelligd.

Verdeling in het land

Het NBTP heeft verspreid over heel Nederland 12 regio’s met kwaliteitscirkels, overeenkomstig met de 12 provinciën. De kwaliteitscirkels bestaan gemiddeld uit zo’n 6 tot 10 leden en proberen voor en door elkaar een actief programma op te stellen.

Elke kwaliteitscirkel heeft een cirkelcoördinator:

 • Noord-Holland             Ciska van Roosmalen
 • Zuid-Holland                 Melissa Ruts
 • Zeeland                          VACANT
 • Noord-Brabant I          Mirella Brok
 • Noord-Brabant II         Walter Wildhagen
 • Utrecht                          Dennis Butteling
 • Flevoland                      Waarnemend: Ciska van Roosmalen
 • Friesland                       Waarnemend: Agnes Schilder
 • Groningen                     Agnes Schilder
 • Drenthe                         Waarnemend: Agnes Schilder
 • Overijssel                      Waarnemend: Didi Vrinten
 • Gelderland                    Didi Vrinten
 • Limburg                         VACANT

Er is ook een cirkelvoorzitter beschikbaar: Didi Vrinten. De cirkelvoorzitter blijft de verbinding met de cirkelcoördinatoren houden.

Wil jij je aanmelden voor een NBTP-kwaliteitscirkel? Laat het weten via info@nbtp.nl, dan hoor je zo snel mogelijk meer!

Ben jij woonachtig in Zeeland, Limburg of Utrecht en wil je ook bij jou graag een regionale kwaliteitscirkel ondersteund door de NBTP opzetten of coördineren? Of wil je voor Flevoland, Friesland, Drenthe of Overijssel het stokje van de waarnemende cirkelcoördinatoren overnemen? Daar worden we heel blij van 🙂 Download hier de vacature. Stuur je ons een mailtje?

Dan nemen we contact met je op en helpen je bij het opzetten van jouw kwaliteitscirkel! Je mail kan naar Didi Vrinten: d.vrinten@nbtp.nl

Back To Top