Skip to content

Aanbieding Zorg voor ZZP

Met je lidmaatschap bij de NBTP krijg je 10% korting* op:

WKKGZ Erkende klachten- en geschillenregeling:

 • Normaal € 75,= per jaar, als lid betaal je € 67,50 per jaar
 • Geen verdere kosten bij een klacht en je voldoet aan de eis omtrent de klachtenregeling binnen de Wkkgz

WKKGZ COMPLEET PAKKET

 • Normaal € 117,= per jaar, als lid betaal je € 105,30 per jaar
 • Met Wkkgz Compleet is niet alleen de klachten- en geschillenregeling gedekt, maar voldoe je na het doorlopen van de onze methode ook aan de andere eisen van de Wkkgz.

WKKGZ PLUS PAKKET

 • Normaal € 245,70 per jaar, als lid betaal je € 221,13 per jaar
 • Het Compleet pakket, inclusief beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB en BAV) Het betreft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van 1,25 miljoen per klacht met een onbeperkt aantal klachten per jaar.

* Prijzen zijn exclusief 21% btw

Wil je aanspraak maken op de korting bij Zorg voor ZZP? Log dan in via Mijn NBTP. Daar vind je de kortingscode onder downloads/kortingscodes.

Wat is de WKKGZ?

De Wkkgz is een afkorting van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Het heeft als doel om zo goed mogelijk klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg te behandelen. Een hieruit voortvloeiend doel is dat innovatie gestimuleerd wordt, resultaten inzichtelijk gemaakt worden en zorgaanbieders het vertrouwen vinden om op basis van hun kennis en expertise te handelen.

De Wkkgz biedt kaders om je bedrijf neer te zetten op basis van een sterk fundament, waarbij het leveren van kwaliteit de basis biedt. Innoveren kan alleen wanneer er ook gekeken wordt naar nieuwe manieren van hulp verlenen en hoe jij je eigen kennis en expertise kunt inzetten en delen met collega’s.

Waar veel zaken goed gaan, gaan er ook altijd zaken mis. Ook daar biedt de Wkkgz kaders voor, zodat zorgaanbieders en cliënten weten wat te doen bij klachten, incidenten en calamiteiten. Uiteindelijk is het doel om te leren van de zaken die niet goed zijn gegaan en deze als basis te nemen er verbetering in aan te brengen.

De wet is niet vrijblijvend en geldt voor alle zorgaanbieders, hoe groot of klein de organisatie ook is. De wet is dus ook van toepassing op zzp’ers die werken binnen de zorg.

WKKGZ en ZZP

Voor zzp-ers staat duidelijk omschreven wie onder de Wkkgz vallen.

Het gaat om:

 • Zzp-ers die zorg verlenen die valt onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg)
 • Zzp-ers die zorg verlenen via de ZvW (Zorgverzekeringswet)
 • Zzp-ers die zorgt verlenen die de client zelf betaald, zoals PGB (Persoon Gebonden Budget)
 • Zzp-ers die in het BIG-register zijn opgenomen. (Beroepen Individuele Gezondheidszorg)
 • Zzp-ers die een alternatieve geneeswijze aanbieden
 • Zzp-ers die een cosmetische behandeling uitvoeren

Mensen die zorg krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp vallen niet onder deze regeling. Voor deze groep mensen is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet ontwikkeld.

WKKGZ Erkende klachten- en geschillenregeling

Een zorgaanbieder is vanaf 2017 verplicht om cliënten op een laagdrempelige manier toegang te geven tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zal altijd beginnen met een informeel gesprek waarin de cliënt zijn klacht zal vertellen. Hiermee start de dialoog tussen de klager en de zorginstelling. Soms kan dit informele gesprek voldoende zijn om de klacht van de client op te lossen. De klachtenfunctionaris zal de klacht en de oplossing op papier zetten, waarna de klacht met wederzijds instemming is opgelost.

Het kan ook gebeuren dat de klager en de zorginstelling niet tot een vergelijk komen. De klager zal zijn klacht dan officieel via een brief aan de zorginstelling kenbaar moeten maken. De rol van de klachtenfunctionaris veranderd dan naar een soort mediator met als doel toch tot een overeenkomst tussen beide partijen te komen. Is ook dit niet succesvol dan heeft de klager het recht om de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie.

De geschillencommissie zal de zaak beoordelen en doet hierover een bindende uitspraak en kan eventueel de zorgaanbieder veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding (max. € 25.000). Natuurlijk mag de klager zich ook richten tot de burgerlijke rechter, maar deze stap is in de praktijk minder laagdrempelig dan een uitspraak te vragen aan de geschillencommissie.

WMO en Jeugdwet

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeentes. Een zorgaanbieder kan zorg aanbieden vanuit de Wmo. Bij een klacht over deze zorgaanbieder kan contact opgenomen worden met de gemeente of uiteindelijk met de geschillencommissie. De eisen aan de klachtenregeling voor zorgaanbieders die WMO-zorg leveren, kunnen per gemeente verschillen, maar het is in ieder geval vereist dat de zorgaanbieders aan hun cliënten toegang kunnen bieden tot een WMO-klachtencommissie die een oordeel kan geven over de mate van gegrondheid van de klacht.

Op grond van de Jeugdwet is iedere jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instelling verplicht een klachtenregeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen van jeugdhulpverleners.

Verschil klachtenregeling Wkkgz en Jeugdwet

Bij de Wkkgz is een klachtencommissie niet meer verplicht, maar mag wel. Bij de Jeugdwet is een klachtencommissie juist weer wel verplicht.

Daartegenover staat dat in de Wkkgz de zorgaanbieder zich moet aansluiten bij een externe Geschillencommissie (die door de minister is erkend). Vanuit de Jeugdwet geldt deze eis niet.

Je kunt als zorgverlener dus te maken krijgen met een:

 • Klachtenfunctionaris (WKKGZ)
 • Klachtencommissie (WMO/Jeugdwet/WVGGZ/WZD)
 • Geschillencommissie (Allen)

 

Back To Top